Package: maven-repo-helper

"maven-repo-helper" package binaries on Debian:

/usr/bin/mh_checkrepo /usr/bin/mh_clean /usr/bin/mh_cleanpom /usr/bin/mh_install /usr/bin/mh_installjar /usr/bin/mh_installpom /usr/bin/mh_installpoms /usr/bin/mh_installsite /usr/bin/mh_linkjar /usr/bin/mh_linkjars /usr/bin/mh_linkrepojar /usr/bin/mh_patchpom /usr/bin/mh_patchpoms /usr/bin/mh_unpatchpoms

You may install this package on Debian with apt-get install maven-repo-helper