Package: libpam-yubico

"libpam-yubico" package binaries on Debian:

/usr/bin/ykpamcfg

You may install this package on Debian with apt-get install libpam-yubico