Package: inetutils-ping

"inetutils-ping" package binaries on Debian:

/bin/ping6 /bin/ping

You may install this package on Debian with apt-get install inetutils-ping