mscgen: command not found

Have You tried accessing the binary with the full path?

Maybe Your $PATH variable doesn't contain the default paths? echo $PATH should give something like:

[root@server ~]# echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin

If it's empty, You may set the PATH variable with this command

export PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin"

On Debian possible default full paths are:

/usr/bin/mscgen - from package: mscgen

You may install the required package with command apt-get install {package}
Error in other languages:
mscgen: bevel nie gevind nie
mscgen: comandă negăsită
mscgen: comando não encontrado
mscgen: commande introuvable
mscgen: command not found
mscgen: käsku ei ole
mscgen: không tìm thấy lệnh
mscgen: komanda nerasta
mscgen: Kommando nicht gefunden.
mscgen: kommandot finns inte
mscgen: komut yok
mscgen: nie znaleziono polecenia
mscgen: níor aimsíodh an t-ordú
mscgen: no se encontró la orden
mscgen: no s'ha trobat l'ordre
mscgen: opdracht niet gevonden
mscgen: parancs nem található
mscgen: perintah tidak ditemukan
mscgen: príkaz nenájdený
mscgen: příkaz nenalezen
mscgen: команда не найдена
mscgen: командата не е открита
mscgen: 命令找不到
mscgen: コマンドが見つかりません