Binary: xwininfo

CentOS packages that has this binary:

Package: xorg-x11-utils

/usr/bin/xwininfo

Debian packages that has this binary:

Package: x11-utils

/usr/bin/xwininfo