Binary: eu-stack

CentOS packages that has this binary:

Package: elfutils

/usr/bin/eu-stack

Debian packages that has this binary:

Package: elfutils

/usr/bin/eu-stack