qasmixer: command not found

Have You tried accessing the binary with the full path?

Maybe Your $PATH variable doesn't contain the default paths? echo $PATH should give something like:

[root@server ~]# echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin

If it's empty, You may set the PATH variable with this command

export PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin"

On Debian possible default full paths are:

/usr/bin/qasmixer - from package: qasmixer

You may install the required package with command apt-get install {package}
Error in other languages:
qasmixer: bevel nie gevind nie
qasmixer: comandă negăsită
qasmixer: comando não encontrado
qasmixer: commande introuvable
qasmixer: command not found
qasmixer: käsku ei ole
qasmixer: không tìm thấy lệnh
qasmixer: komanda nerasta
qasmixer: Kommando nicht gefunden.
qasmixer: kommandot finns inte
qasmixer: komut yok
qasmixer: nie znaleziono polecenia
qasmixer: níor aimsíodh an t-ordú
qasmixer: no se encontró la orden
qasmixer: no s'ha trobat l'ordre
qasmixer: opdracht niet gevonden
qasmixer: parancs nem található
qasmixer: perintah tidak ditemukan
qasmixer: príkaz nenájdený
qasmixer: příkaz nenalezen
qasmixer: команда не найдена
qasmixer: командата не е открита
qasmixer: 命令找不到
qasmixer: コマンドが見つかりません