gjiten: command not found

Have You tried accessing the binary with the full path?

Maybe Your $PATH variable doesn't contain the default paths? echo $PATH should give something like:

[root@server ~]# echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin

If it's empty, You may set the PATH variable with this command

export PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin"

On Debian possible default full paths are:

/usr/bin/gjiten - from package: gjiten

You may install the required package with command apt-get install {package}
Error in other languages:
gjiten: bevel nie gevind nie
gjiten: comandă negăsită
gjiten: comando não encontrado
gjiten: commande introuvable
gjiten: command not found
gjiten: käsku ei ole
gjiten: không tìm thấy lệnh
gjiten: komanda nerasta
gjiten: Kommando nicht gefunden.
gjiten: kommandot finns inte
gjiten: komut yok
gjiten: nie znaleziono polecenia
gjiten: níor aimsíodh an t-ordú
gjiten: no se encontró la orden
gjiten: no s'ha trobat l'ordre
gjiten: opdracht niet gevonden
gjiten: parancs nem található
gjiten: perintah tidak ditemukan
gjiten: príkaz nenájdený
gjiten: příkaz nenalezen
gjiten: команда не найдена
gjiten: командата не е открита
gjiten: 命令找不到
gjiten: コマンドが見つかりません