Package: login-duo

"login-duo" package binaries on Debian:

/usr/sbin/login_duo

You may install this package on Debian with apt-get install login-duo