Package: blktrace

"blktrace" package binaries on CentOS:

/usr/bin/blkiomon /usr/bin/blkparse /usr/bin/blkrawverify /usr/bin/blktrace /usr/bin/bno_plot.py /usr/bin/btrace /usr/bin/btrecord /usr/bin/btreplay /usr/bin/btt /usr/bin/verify_blkparse

You may install this package on CentOS with yum install blktrace

"blktrace" package binaries on Debian:

/usr/bin/blkiomon /usr/bin/blkparse /usr/bin/blkrawverify /usr/bin/bno_plot /usr/bin/btt /usr/bin/verify_blkparse /usr/sbin/blktrace /usr/sbin/btrace /usr/sbin/btrecord /usr/sbin/btreplay

You may install this package on Debian with apt-get install blktrace