Package: binutils-bfin-linux-gnu

"binutils-bfin-linux-gnu" package binaries on CentOS:

/usr/bfin-uclinux/bin/ar /usr/bfin-uclinux/bin/as /usr/bfin-uclinux/bin/ld.bfd /usr/bfin-uclinux/bin/ld /usr/bfin-uclinux/bin/nm /usr/bfin-uclinux/bin/objcopy /usr/bfin-uclinux/bin/objdump /usr/bfin-uclinux/bin/ranlib /usr/bfin-uclinux/bin/strip /usr/bin/bfin-linux-gnu-addr2line /usr/bin/bfin-linux-gnu-ar /usr/bin/bfin-linux-gnu-as /usr/bin/bfin-linux-gnu-c++filt /usr/bin/bfin-linux-gnu-elfedit /usr/bin/bfin-linux-gnu-gprof /usr/bin/bfin-linux-gnu-ld.bfd /usr/bin/bfin-linux-gnu-ld /usr/bin/bfin-linux-gnu-nm /usr/bin/bfin-linux-gnu-objcopy /usr/bin/bfin-linux-gnu-objdump /usr/bin/bfin-linux-gnu-ranlib /usr/bin/bfin-linux-gnu-readelf /usr/bin/bfin-linux-gnu-size /usr/bin/bfin-linux-gnu-strings /usr/bin/bfin-linux-gnu-strip

You may install this package on CentOS with yum install binutils-bfin-linux-gnu