Binary: xprop

CentOS packages that has this binary:

Package: xorg-x11-utils

/usr/bin/xprop

Debian packages that has this binary:

Package: x11-utils

/usr/bin/xprop