Binary: xduplic-copier

Debian packages that has this binary:

Package: chiark-utils-bin

/usr/bin/xduplic-copier