Binary: fixpot

Debian packages that has this binary:

Package: gfxboot-themes

/usr/share/gfxboot/themes/KDE/po/bin/fixpot

/usr/share/gfxboot/themes/openSUSE/po/bin/fixpot

/usr/share/gfxboot/themes/SLED/po/bin/fixpot

/usr/share/gfxboot/themes/SLES/po/bin/fixpot

/usr/share/gfxboot/themes/upstream/po/bin/fixpot