Binary: eu-size

CentOS packages that has this binary:

Package: elfutils

/usr/bin/eu-size

Debian packages that has this binary:

Package: elfutils

/usr/bin/eu-size