Binary: cloud-publish-ubuntu

Debian packages that has this binary:

Package: cloud-utils

/usr/bin/cloud-publish-ubuntu